Fekete Lajos - könyvek

 

A közerdész. Gyakorlati útmutatás az erdészeti műszaki segédszemélyzet számára egyszersmind az erdészet rövid vázlata kisebb birtokosok és gazdasági tanintézetek használatára. Az Országos Erdészeti Egyesület által 200 frt. pályadíjjal jutalmazott munka. Társszerző: Illés Nándor. – Khór és Wein könyvnyomdája, Budapest, 1873, 231 pp.

Erdőértékszámítástan. Erdészek, erdőbirtokosok, erdőtisztek és általában az erdőüzlettel foglalkozók számára, erdészeti tanintézeteken való használatra, de egyszersmind az öntanítás kiváló figyelembe vételével. – Nyomatott Joerges Ágostonnál, Selmeczen, 1874, 233 pp.

A Mezőség kopárainak befásítása. Az Erdélyi Gazdasági Egylet által ötven arannyal jutalmazott pályamunka. – Kiadja az Erdélyi Gazdasági Egylet, Nyomatott Gámán János örököseinél, Kolozsvárt, 1876, 161 pp. + IX. tábla.

Az erdővédelem körvonalai. – Kiadja Joerges Ágoston özvegye, Selmeczen, 1877, 57 pp.

Erdészeti rovartan. Első vagy általános, és második vagy leíró rész. Harmadik vagy meghatározó rész. – Nyomatott Joerges Á. özvegyénél, Selmeczen, 1878, 344 + 47 pp.

Beszélgetés az új erdőtörvényről. Népszerű ismertetés közigazgatási bizottságok tagjai, erdőbirtokosok, falusbirák s mindazok számára, kiket az erdőtörvény érdekel; de kellő erdőgazdasági ismeretekkel nem bírnak. [Megjelent az „Erdélyi Gazda” 1880-ik évi folyamában.] – Kiadja az Erdélyi Gazdasági Egyesület, Nyomatott Gámán J. örök., Kolozsvártt, 1880, 68 pp.

Beszélgetés az új erdőtörvényről. Népszerű ismertetés közigazgatási bizottságok tagjai, erdőbirtokosok, falusbirák s mindazok számára, kiket az erdőtörvény érdekel; de kellő erdőgazdasági ismeretekkel nem bírnak. [Megjelent az „Erdélyi Gazda” 1880-ik évi folyamában.] II-ik javított kiadás. – Stein János m. k. egyet. nyomdász és könyvkiadó, Kolozsvár, 1881, 68 pp.

Az emberi trágya a mezőgazdaságban. Az Erdélyi Gazdasági Egylet által jutalmazott pályamunka. Társszerző: Nikel (Szécsi) Zsigmond. – Kiadja az Erdélyi Gazdasági Egylet, Nyomatott Gámán János örököseinél, Kolozsvár, 1881, 32 pp. + 2 tábla.

Erdészeti talajtan. – Kiadta özv. Joerges Ágostonné, Selmecz, 1882, 184 pp.

Az erdőbecsléstan kézikönyve. Az Országos Erdészeti Egyesület által 100 arany pályadíjjal jutalmazott munka. Társszerző: Sóltz Gyula. – Nyomatott Joerges Á. özvegyénél, Selmeczen, 1882, 349 pp. + 16 melléklet.

A tölgy és tenyésztése. Az Országos Erdészeti Egyesület Deák Ferencz Alapítványából 100 aranynyal jutalmazott pályamunka. 80 fametszettel. – Kiadja az Országos Erdészeti Egyesület, Nyomatott a Magyar Királyi Államnyomdában, Budapest, 1888, 203 pp.

A Magyarországon előforduló főbb fanemek csemetéinek termesztése és ültetése. Néptanítók, községi elöljárók és kisbirtokosok számára. Az Országos Erdészeti Egyesület által a Deák Ferencz Alapítványból 50 darab aranynyal jutalmazott pályamunka. 60 fametszettel. – Kiadja az Országos Erdészeti Egyesület, Nyomatott a Magyar Királyi Államnyomdában, Budapest, 1889, 124 pp.

Talajtan. Második, teljesen átdolgozott és bővített kiadás. – Joerges Ágost özv. és fia kiadása, Selmeczbánya, 1891, 210 pp. + 1 térkép.

Erdészeti növénytan. I. kötet. Általános növénytan. Társszerzők: Mágócsy-Dietz Sándor és Rejtő Adolf. Az Országos Erdészeti Egyesület Deák Ferencz-Alapítványából 200 aranynyal jutalmazott pályamunka. – Kiadja az Országos Erdészeti Egyesület, A Pesti Lloyd-Társulat Könyvsajtója, Budapest, 1891, XXIII + 529 pp. + 553 kép.

Erdőértékszámítástan. Második teljesen átdolgozott és bővített kiadás. – A Pesti Lloyd-Társulat könyvnyomdája, Budapest, 1892, 239 pp.

Az erdei vetésről és ültetésről. Néptanítók, községi elöljárók és kisbirtokosok számára. Melléklet az Erdészeti Lapok 1893. évi VII–VIII. füzetéhez. Az Országos Erdészeti Egyesület által a Deák Ferencz Alapítványból 40 darab aranynyal jutalmazott pályamunka. – Kiadja az Országos Erdészeti Egyesület, A Pesti Lloyd-Társulat könyvnyomdája, Budapest, 1893, 72 pp. + 14 fametszet.

Az erdőbecsléstan kézikönyve. Társszerző: Sóltz Gyula. Az Országos Erdészeti Egyesület által 100 arany pályadíjjal jutalmazott munka. Második teljesen átdolgozott kiadás. – Kiadja: Fekete Lajos, Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában, Selmeczbánya, 1893, 341 pp.

Az erdő ápolásáról és használatáról, annak megalapításától a letarolás idejéig. Néptanítók, községi elöljárók és kisbirtokosok számára. – Kiadja az Országos Erdészeti Egyesület, Pátria Részvénytársaság könyvnyomdája, Budapest, 1895, 106 pp.

Erdészeti növénytan. II. kötet. Növényrendszertan, részletes növénytan, növényföldrajz. Társszerző: Mágócsy-Dietz Sándor. Az Országos Erdészeti Egyesület Deák Ferencz-Alapítványából 200 aranynyal jutalmazott pályamunka. – Kiadja az Országos Erdészeti Egyesület, A Pátria könyvsajtója, Budapest, 1896, IV + 31 + 1336 pp. + 613 kép.

A szálalóerdők berendezése. [Különlenyomat az Erdészeti Lapok 1897-i évfolyamából.] – Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság nyomása, Budapest, 1897, 65 pp.

Az erdők berendezése. Néptanítók, községi elöljárók és kisbirtokosok számára. – Kiadja az Országos Erdészeti Egyesület, Pátria Részvénytársaság könyvnyomdája, Budapest, 1898, 105 pp.

A vágásra érett erdő kihasználása. Néptanítók, községi elöljárók és kisbirtokosok számára. – Kiadja az Országos Erdészeti Egyesület, Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1898, 84 pp.

Az erdészeti vagy növénytani tekintetben nevezetesebb fafajok tenyészeti határainak megállapítása. [Különlenyomat az Erdészeti Lapok 1898. évi V. füzetéből.] – Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1898, 26 pp.

Az erdők felújítása kapcsolatban azok rendszeres kihasználásával. Néptanítók, községi elöljárók és kisbirtokosok számára. – Kiadja az Országos Erdészeti Egyesület, Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1899, 127 pp.

Erdészeti nyereségszámítástan. – Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia gyorssajtóján, Selmeczbánya, 1900, 138 pp.

Népszerű erdészeti növénytan beszélgetésekben. Néptanítók, községi elöljárók és kisbirtokosok számára. 1. füzet: Spórás növények; 2. füzet: Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek; 3. füzet: Magházas növények. – Kiadja az Országos Erdészeti Egyesület, Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvény-Társaság nyomása, Budapest, 1901–1905, 1. füzet (1901): 85 pp. + 1–59. szövegbe nyomott kép + 15 színes nyomatú tábla; 2. füzet (1903): 102 pp. + 60–105. szövegbe nyomott kép; 3. füzet (1905): 196 pp. + 106–328. szövegbe nyomott kép; Betűrendes név- és tárgyjegyzék: 20 pp.

Erdőrendezéstan. – Nyomatott Joerges Á. özv. és fiánál, Selmeczbánya, 1903, 412 pp. + 27 szövegbe nyomott rajzzal, nagyszámú példával és mintával.

Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a Magyar Állam területén I-II. A M. Kir. Földmívelésügyi Minister megbízásából, Fekete Lajos ministeri tanácsos, nyugalmazott főiskolai tanár vezetése alatt végzett erdészeti növényföldrajzi megfigyelések adatainak felhasználásával. Társszerző: Blattny Tibor. A M. Kir. Földmívelésügyi Minister kiadványa. – Joerges Ágost özvegye és fia könyvnyomdája, Selmecbánya, 1913, Első kötet: 793 pp. + 18 műmelléklet + számos szövegközi kép; Második kötet (Táblázatok): 150 pp. + 5 térkép.

Die Verbreitung der forstlich wichtigen Bäume und Sträucher im Ungarischen Staate I-II. Im Auftrage des Königl. Ung. Ackerbauministeriums, mit Benutzung der unter der Leitung des Ministerialrat, Hochschulprofessors I. P. Ludwig Fekete vorgenommenen forstlichen Pflanzengeographischen Erhebungen verfasst. Mitverfasser: Tibor Blattny. Herausgegeben vom. Kön. Ung. Ministerium für Ackerbau. – Commissionsverlag von August Joerges’ Witwe & Sohn, Selmecbánya, 1914, Erster Band: 845 pp. + 18 Kunstbeilagen in Heliogravure, Autotypie, Lithographie und viele Textabbildungen; Zweiter Band (Tabellen): 150 pp. + 5 Karten.