Szakdolgozatok

 

2018

Nagypál Tamara: Vágásterületek növényzetének vizsgálata a Soproni-hegység gyertyános-kocsányos tölgyes erdőrészleteiben

Víg Bence: Az Erdőanyai szálalóvölgyben folyó erdőgazdálkodás összehasonlító természetességi vizsgálata

 

 

2017

Mező Anna: Inváziós növényfajok felmérése kisalföldi bazalt tanúhegyeken

Mikus László: Extenzív gyepkezelési módok természetvédelmi szempontú összehasonlító elemzése a Felső-Kiskunsági szikes pusztákon

Nevezi Csenge: A táskai szőlőhegyek tájtörténete

Tóth Anna: Ismételt botanikai vizsgálat a Kistómalmi-lápréten

Vojnic-Zelic Dániel: A kereklevelű harmatfű gyakorlati védelme az Őrségi Nemzeti Parkban

 

 

2016

Hallósy Eszter: A Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola gyógynövénykertjének megtervezése

Major Ádám: Gyertyános-tölgyesben kialakított lékek gyomnövényzetének és újulatának vizsgálata a Soproni-hegység területén

Major Ferenc: A homokkomáromi felhagyott katonai gyakorló- és lőtér szukcessziójának vizsgálata és a növénytani értékek felmérése

Nagy Dániel: Nagygombák előfordulásának vizsgálata Iván környéki erdőtársulásokban

 

 

 

2015

Gerencsér Judit: Győrújbarát szőlőhegyeinek tájtörténete és botanikai értékei

Kis Noémi: A homoki kikerics (Colchium arenarium) és a homoki nőszirom (Iris areneria) állományok összehasonlító elemzése a Kiskunsági Nemzeti Park 2012-ben leégett Bócsa-bugaci homokpuszta területi egységén

Krennert Klaudia Emese: A fekete galagonya (Crataegus nigra Waldst. et Kit.) fajvédelmi programja

Kulcsár Alexandra: Dolomitbányák felszínének spontán regenerációja a Vértes és a Gerecse térségében

Magyar Szilárd: A Gércei tufagyűrű és láprét kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

Nagy Andrea: A magyar kőris (Fraxinus anugsitfolia  ssp. danubialis) allelopátiás szerepének a vizsgálata

Nagy Viktor: A Trianon-domb növénytani értékeinek felmérése, javaslat a megőrzésükre

Pallás Anna Ildikó: A Rábca Abda – Győr közötti szakaszának természetvédelmi szempontú botanikai felmérése

Péter Vilmos: A Fogarasi-szigetek tájtörténeti és természetvédelmi célú növénytani vizsgálata

 

 

 

2013

Károlyi Beatrix: Táplánszentkereszt inváziós növényfajainak felmérése

Lukoczki Balázs: A vadállomány bolygatásának hatása dolomit sziklagyepek  növényzetének természetességére a Vértesben

 

 

2012

Gaál Dezső: Idős, termetes és különleges fák felmérése a Soproni-hegység délkeleti erdőrészleteiben

Kaszás Orsolya: A Füredi erdő Természetvédelmi Terület természetvédelmi célú botanikai felmérése

Licskai Zsanett: Tőzegbányák szukcessziójának vizsgálata hansági mintaterületeken

Naár Dénes: A mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) lehetséges irtástechnológiái a Szigeti homokok területén

Nagy Viktória: Gyógynövény készítmények vizsgálata a vásárlói szokások tükrében

Ragasits Nóra: A Soproni-hegység rétjeinek természetvédelmi szempontú vizsgálata

Wachter Kinga: Nagygombák előfordulásának vizsgálata Nova környéki erdőtársulásokban

Bak Rita: Gyógynövények használatának vizsgálata a hazai lakosság körében

 

 

2011

Hamar Tünde: Tanösvény-tervezet a Martinka-legelőn

Tajti László: Előkészítő vizsgálatok a Szeri Nemzeti Park alapításához

Barabits Márta: Védett taxonok állapotfelmérése a Nyugat-magyarországi Egyetem Élő Növénygyűjteményében

Csiszár Gergő: Az inváziós fa- és cserjefajok vadgazdálkodási szerepének vizsgálata

Győri Róbert: Magyarország faóriásai és famatuzsálemi adatbázis kiegészítése, fejlesztése és kiértékelése

Herman László: Akácosok fajkészletének vizsgálata cserháti és bakonyaljai mintaterületeken

Horváth Zsófia: A fehér akác spontán terjedésének vizsgálata a Zalai-dombság területén

Magyar Arnold: Természetvédelmi célú botanikai felmérés felső-szigetközi mintaterületen

Mózer Gyula: Hagyományos gyümölcsfajták felmérése a Somogy megyei Hács községben

Pintér Renáta: Kőszeg egykori – növénytani szempontból kiemelkedő – gesztenyéseinek összehasonlító botanikai vizsgálata

Takács Veronika: Az Alsó-Pinka mentén tervezett natúrpark és a Weinidylle Natúrpark összehasonlítása

Verebélyi Viktor: Az öreg fák védelmének hazai története és megóvásuk konkrét lehetőségei, tapasztalatai

 

 

2009

Baráth Luca: A Natura 2000 terület botanikai értékeinek felmérése a Szentendrei-sziget volt katonai lőterén

Decsi Márton: Élőhely helyreállítás és gyepkezelés a Kongó-Mezőn, különös tekintettel a kékperjés állományának változására

Jancsó Márton: Az Erebe-szigetek természetvédelmi rehabilitációja

Kulcsár-Horváth Ildikó: A Kis-Balaton tájtörténeti feldolgozása

Mátyás Kinga Klára: A Hévízi-tó tündérrózsái

Mikó Péter: A bálványfa elterjedésének vizsgálata a Tihanyi-félszigeten

Mocsi Ádám: A tatai Fényes-fürdő természetvédelmi terület természeti értékei, valamint egy tanösvény tervezet megvalósításának lehetőségei

Nádas Janka: Néhány Magyarországon törvényileg védett őshonos növényfaj fenntartási lehetősége és javaslatok a szaporításukra

Nagy Erika : A Tölös-erdő botanikai és természetességi állapotának felmérése és értékelése

Rajnai Virág Éva: A fokozottan védett medvefülkankalin populációjának és élőhelyeinek vizsgálata a Keszthelyi-hegységben

Tóth Bernadett: Az Attyai-láprét vegetáció-felmérése és az Allium suaveolensJACQ. populációjának egyedszámában bekövetkező változások a területen az elmúlt 15 évben

Zsigó Blanka: A fekete galagonya elterjedése a gemenci hullámtérben

 

 

2008

Baranyai Balázs: Florisztikai és cönológiai vizsgálatok a dunapataji Nagy-széken

Gajdics Zita: Raposkai élőhelyrekonstrukciós terület vegetációjának monitorozása

Kulcsár-Horváth Ildikó: A Kis-Balaton tájtörténeti feldolgozása

Kun Veronika: A Kis-Balaton nyugati peremén található ligeterdő maradványok és ültetvények összehasonlító vizsgálata

Matók Ágnes: Az emberi tevékenység hatása a Téti-fennsík karsztterületére

Sándor Judit: A Fehérvíz Természetvédelmi Terület tájtörténeti feldolgozása

Szabó Dorina: Sárvízi szikes tavak és környékük természetvédelmi kezelése

Szépligeti Mátyás: A Szent György hegy átfogó botanikai vizsgálata és természetvédelmi szempontú értékelése

 

 

2007

Ceglédi Gabriella: Pilisi len (Linum dolomiticum BORBÁS) monitorozása és populációdina-mikai vizsgálata

Danyik Tibor: Hazai neofiton hínárnövények monografikus feldolgozása

Fodor Júlia: A Lóvári-erdő természetvédelmi értékelése

Gergelyffy Nóra: Botanikai és természetvédelmi vizsgálatok a Táskai-legelő területén

Gyenes Veronika: A csepleszmeggy (Prunus fruticosa PALL.) törpemandula (Prunus tenella BATSCH) és a csipkés gyöngyvessző (Spiraea crenata L.) ex situ szaporításának vizsgálata

Hirling Róbert: A Somló-hegy természetvédelmi állapotfelmérése

Horváth Zsófia: Ökológiai szemlélettel természetközeli módon kezelt erdő értékelése termé-szetvédelmi szempontból Külső-Somogyban

Katona Klára, Katkó Lajos: A vízügyi rekonstrukció és a vegetáció kapcsolata a Mályvádi-erdőben

Lovász Ágnes: Patak-menti területek talajnedvességének és botanikai jellemzőinek kapcsolata a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben

Marton Dániel: Magyarország védett gombái. A védelem gyakorlati megvalósításának lehetőségei

Nagy Attila: A melegkedvelő (termophyton) hínárfajok elterjedése a hévízi csatornákban

Nagy Melinda: A Perint patak völgyének természetvédelmi értékelése

Szatmári Adrienn: A magyarföldi husáng (Ferula sadleriana Ledeb. 1844) nagypisznicei populációjának vizsgálata a Gerecse-hegységben

Szilágyi Viktória: A tardonai ex lege védett forrásláp természetvédelmi kezelésének hatásai

Vargáné Iváncsics Anikó: Díszkertészeti vonatkozású hazai védett növényfajok fajtáinak ismertetése

 

 

2006

Anghelyi Tamás: A tervezett Dunakiliti víztározó vegetációjának felmérése, és természetvédelmi szempontú értékelése

Flender Zoltán: A királyharaszt (Osmunda regalis L.) fajvédelmi programja

Fodor Áron Gyula: A táplálék kínálat és a cserjeszint rágottságának vizsgálata a Zselicben, természetvédelmi vonatkozásokkal

Korda Márton: A lápi hízóka (Pinguicula vulgaris L.) fajvédelmi programja

Magyar Linda: A szelídgesztenyések jelenlegi állapota és természetvédelmi jelentősége a Kőszegi-hegységben

Major József: A Tata környéki szubtermális hínárnövényzet felmérése

Máté Mónika: A tájhasználat hatásának vizsgálata az őrségi erdők fajkészletére nézve

Mayer Szilárd: A lengyeli Apponyi-kastély arborétumának állapotfelmérése és rehabilitációs terve

Nagy Árpád: A Melegmányi-völgy Természetvédelmi Terület természetvédelmi jelentősége

Pecze István: A hazai védett növények veszélyeztetettsége európai kitekintésben

Petkess Bálint Kornél: A tengerparti szittyó (Juncus maritimus Lamarck) fajvédelmi programja a Balatonkeresztúri-réteken

Pető Zoltán: Makád védett természeti értékei

Rózsavölgyi László: A Magyarországon veszélyeztetett lápi békabuzogány (Sparganium minimum Wallroth) fajvédelmi programja

Szűcs Ferenc: Élőhelyfejlesztés gyümölcsfa-fajokkal a Gúti Erdészet területén, különös tekintettel az utódnevelésre

Tóth Tihamér: A tengermelléki káka (Schoenoplectus litoralis (Schrader) Palla) potenciálisan veszélyeztetett faj komplex vizsgálata

 

 

2003

Bohus Anita: Halastavak természetvédelmi kezelése a Dél-Balatoni régióban

Börcsök Zoltán: A péterhidai fás legelő

Kellner Szilárd: Földvárak és kunhalmok tájvédelmi és természetvédelmi szempontú értékelése

Kiss Ferenc: A csáfordi keményfás ligeterdő története, jellemzése és fenntartásának lehetőségei

Kiss Tamás: Az Ipoly-menti rétek kezelési koncepciójának kidolgozása

Magyar István: A Tisza-tó szárazulatain levő származék állományok számbavétele és javaslat a regeneráló kezelésükre

Megán Krisztina: Az Iváni-hegy (Budai-hegység) vegetációja és növénytani értékei

Megyeri Hajnalka: A Soproni-hegység védett növényei és megőrzésük lehetőségei

Neumayer Éva: Vizsgálatok száraz gyepekben a Nyugati-Cserhát területén

Ruprecht Katalin: Szukcesszió vizsgálatok a vácegresi felhagyott rakétakilövő állomás területén

Selmeczi Kovács Ádám: A Dunakanyar ártereinek természetvédelmi problémái, azok megoldási lehetőségei Vác környéki példák alapján

Szabó László: Erdőszegélyek vizsgálata a Soproni-hegység területén

Zentai Kinga: A fenékpusztai Balaton-part botanikai értékei és természetvédelmi célú legeltetés hatása

 

 

2001

Bodonczi László: Az Őrségi Tájvédelmi Körzet lápjainak természetvédelmi értékelése

Döbrösy Szabolcs: A nagy aggófű (Senecio umbrosus) előfordulása és megőrzésének lehetőségei Magyarországon

Hegedűsné Horváth Olga: A pávafarkú salamonpecsét (Polygonatum verticillatum) magyarországi előfordulásai, védelmének lehetősége

Horváth Katalin: A tájhasználat változásának hatása az őrségi rétek példáján

Kóródi Sándor: Invazív növényfajok fellépése a Rábaközi Erdészet területén

Major László: A kakasmandikó előfordulása hazánkban, védelmének problémái és lehetőségei

Pál Andor: Invazív növényfajok terjedése a Keleti-Bakony erdeiben

Sipos László: Tőzegmoha (Sphagnum ssp.) előfordulások Vasvár környékén

Somos Zoltán: Vilonya környékének (Veszprém megye) növénytani értékei, védelemre érdemes élőhelyei

Vályi Hajnalka: Az Európai Unió habitat direktívák listáin szereplő védett növényfajok helyzete a Duna-Tisza

 

 

1996

Keszei Balázs: A nagygeresdi rétek növénytársulásai és azok természetességi állapota

 

 

1994

Bíró Imre: Erdőállomány rekonstrukciós terv a Guth-i erdőben

Forster Endre: A fanyarka és természetvédelmi vonatkozásai

Markovics Tibor:Védett, kipusztulással veszélyeztetett növényfajok szaporítása, aktív természetvédelmükre irányuló próbálkozások